Cwestiynau y Gofynnir yn Aml

Alla i wneud cais tra rwyf yn dal i dderbyn triniaeth ffrwythlondeb?

Rydym yn argymell oedi’r cais i fabwysiadu nes y bydd unrhyw driniaeth ffrwythlondeb wedi ei chwblhau ac er mwyn caniatáu digon o amser i wella ar ôl hyn.Gwyddom fod nifer o bobl am ddechrau ymholiadau ynglŷn â mabwysiadu tra maen nhw’n dal i dderbyn triniaeth a gallwch ddefnyddio’r amser hwn i ymchwilio i fabwysiadu a darganfod mwy am anghenion y plant sy’n aros.

Rwyf newydd gwblhau triniaeth ffrwythlondeb aflwyddiannusAlla i fabwysiadu plentyn nawr?

Yn ddelfrydol, fe fyddem ni’n hoffi i chi aros am o leiaf 6 mis ar ôl eich triniaeth ffrwythlondeb.Bydd angen i chi ddygymod â’ch teimladau ynglŷn â’r golled hon a meddwl beth fydd bod yn ddi-blant neu fabwysiadu yn ei olygu i chi.

Bydd angen i chi ddangos i ni eich bod wedi dod i delerau a’ch anffrwythlondeb.

Mae’n rhaid i fabwysiadu fod yn ddewis cadarnhaol ac rydym yn credu na allwch ddatblygu perthynas lwyddiannus gyda phlentyn fydd wedi ei fabwysiadu oni bai eich bod wedi symud ymlaen.

Faint o hir yw’r broses?

Mae pawb yn mynd drwy’r broses fabwysiadu ar gyfradd wahanol.Ar ôl eich ymholiad cyntaf a’r ymweliad cartref, byddwch ar restr aros am yr hyfforddiant nesaf a gynigir gan Wasanaeth Mabwysiadu Gogledd Cymru.Yn dilyn hyfforddiant, dychwelyd eich ffurflen gais a chwblhau’r gwirio statudol, ein nod yw rhoi eich cymeradwyaeth o flaen y panel o fewn 6 mis.Gall hyn gymryd mwy o amser os oes unrhyw faterion cymhleth yn eich asesiad.Ar ôl i chi gael eich cymeradwyo, rydych yn debygol o gael eich cydweddu’n weddol gyflym o ystyried nifer y plant sy’n aros i gael eu mabwysiadu, ond bydd hyn yn dibynnu ar eich hyblygrwydd chi gyda’r amrediad o blant y gallech eu hystyried.Ar ôl cymeradwyo, byddwch yn derbyn adolygiadau rheolaidd i drafod eich meini prawf cydweddu ac unrhyw newid yn eich amgylchiadau.

Ydw i’n rhy hen?

Nid oes uchafswm oedran ar gyfer rhieni sy’n mabwysiadu.Bydd y cyfan yn dibynnu ar eich agwedd a’ch gallu i fodloni anghenion y plentyn nes y bydd yn tyfu’n oedolyn.

Fydda i’n cystadlu gyda rhieni eraill sy’n gobeithio mabwysiadu?

Caiff darpar fabwysiadwyr eu hystyried yn ofalus a’u cydweddu er mwyn bodloni anghenion pob plentyn.Efallai y bydd amrywiaeth o resymau pam y bydd un teulu’n fwy priodol nag un arall ar gyfer plentyn unigol.

A ddylwn i ddweud wrth y plant eu bod wedi eu mabwysiadu?

Dylech!  Mae tystiolaeth yn dangos ei bod yn well i’r plentyn pan fydd y rheini sy’n mabwysiadu yn bod yn agored ac yn onest ynglŷn â’r mabwysiadu.Bydd peidio â gwybod yn achosi gofid a thrawma emosiynol i’r plentyn nes ymlaen mewn bywyd.

Unwaith y bydd plentyn wedi ei leoli, ydw i ar fy mhen fy hun?

Nac ydych. Bydd y tîm mabwysiadu’n cadw cysylltiad gyda chi, yn enwedig yn ystod blwyddyn gyntaf y lleoliad er mwyn rhoi cefnogaeth i chi.Pe bai gennych unrhyw bryderon, gallech gysylltu gyda ni am gymorth unrhyw bryd hyd at ben-blwydd y plentyn yn 18 oed.

Ydy’r plant yn cadw cysylltiad gyda’u rhieni genedigol?

Caiff y rhai sy’n mabwysiadu eu hannog i roi gwybodaeth briodol i blant yn ôl eu hoedran am eu rhieni genedigol. Mae’r rhan fwyaf yn cadw cysylltiad gydag un neu fwy o aelodau eu teulu genedigol drwy gerdyn neu lythyr.Trefnir cyfarfod wyneb yn wyneb os ystyrir mai dyna sydd orau i’r plentyn.Mae’n hanfodol fod mabwysiadwyr yn cefnogi’r trefniadau.

Oes yna unrhyw gostau?

Wrth fabwysiadu plentyn, yr unig gostau allai godi yw cost archwiliad meddygol gan eich Meddyg Teulu.Bydd cost y gwrandawiad llys ar gyfer y gorchymyn mabwysiadu’n cael ei dalu gan yr awdurdod sy’n lleoli’r plentyn i’w fabwysiadu.

Efallai y bydd angen i chi gymryd amser estynedig o’r gwaith yn ystod y cyfnod cyflwyno ac ar ôl i’r plentyn gael ei leoli gyda chi.Bydd hyd y cyfnod cyflwyno’n amrywio yn ôl oedran ac anghenion y plentyn unigol.Gall y broses gyflwyno fod yn un flinedig iawn.Mae gan fabwysiadwyr yr hawl i absenoldeb mabwysiadu ac absenoldeb tadolaeth gan eu cyflogwyr.Dylech wirio eich hawliau gyda’ch cyflogwr.

Telir budd-daliadau’r wladwriaeth o’r adeg y caiff plentyn ei leoli yn yr un ffordd ag unrhyw riant.Mewn rhai achosion, efallai y byddwch yn gymwys i dderbyn lwfans mabwysiadu.

Os ydych yn dymuno mabwysiadu plentyn o wlad arall, mae costau sylweddol ynghlwm a hyn.Am ragor o wybodaeth cysylltwch â’r gwasanaeth.