Mabwysiadwyr

“Roeddem wedi bod eisiau mabwysiadu babi neu blentyn bach erioed, felly fe aethom ar yr hyfforddiant mabwysiadu ac yna’r broses asesu hir a gymerodd tua 6 mis. Yna cawsom ein cydweddu sawl gwaith ond ni chawsom ein dewis.

 

Pan ddaeth Paul yn 50, roeddem yn cysidro rhoi’r ffidil yn y to, ac yna, yn ddirybudd, cysylltodd ein Gweithiwr Cyswllt a ni a gofyn i ni ystyried merch 9 oed oedd angen cartref i’w mabwysiadu.

 

Mae hi wedi bod gyda ni ers bron i ddwy flynedd bellach, ac rydym yn mynd o nerth i nerth.Mae ganddi gyswllt uniongyrchol gyda’i mam unwaith y flwyddyn am tuag awr ac mae hyn o gymorth i’n merch ni wybod bod ei mam hi’n iawn.”

 

Paul a Sarah

“Ar ôl ein cyfarfod cyntaf aethom ar gwrs oedd yn rhoi darlun clir o’r broses mabwysiadu a’r hyn oedd yn ei olygu.

 

Daeth ein gweithiwr cymdeithasol i siarad gyda ni am bynciau amrywiol yn ymwneud a mabwysiadu ac yna aethom o flaen panel. Roeddem yn nerfus iawn ynglŷn â’r canlyniad posibl, ond aeth popeth yn iawn a chawsom ein cymeradwyo.

 

Holwyd ni ynglŷn â mabwysiadu merch fach, ond ni ddaeth dim o hynny. Roeddem yn gweld hyn yn anodd ar y cychwyn, ond yna fe wnaethom ni dderbyn nad y ni oedd yn gweddu orau yn ei hachos hi.

 

Cysylltodd ein gweithiwr cymdeithasol unwaith eto gyda manylion bachgen bach.Mae’n anodd credu ei fod wedi bod gyda ni ers dros 12 mis. Rydym wrth ein bodd fod gennym fachgen bach hoffus sydd wedi ymgartrefu’n arbennig o dda. Mae bellach yn anodd cofio sut oedd bywyd hebddo, ac er i’r broses gymryd 2½ flynedd yn ein hachos ni, roedd hi’n werth yr holl aros yn y diwedd.”

 

Stephen a Caryn

“Ni allaf gychwyn egluro teimlad mor braf oedd cael croesawu ein merch gartref. Roeddem wedi llunio albwm i’r rhieni maeth ei ddarllen i’n merch bob nos cyn iddi hi ein cyfarfod ni, gyda llun o’i mam a’i thad ‘am byth’, ei hystafell wely, ei gardd a’i chi newydd!Roedd hyn yn helpu i’w pharatoi, ac o ganlyniad, ei geiriau cyntaf pan gyfarfu a ni oedd “Helo Mam”.Wnawn ni byth anghofio’r adeg honno.

 

Pan ddaeth hi adref, cafodd weld pob ystafell, ac roedd hi’n adnabod ei hystafell wely’n syth o’r albwm.Fe gadwom ni ei phatrwm yn debyg iawn i un y rhieni maeth. Yr un dillad gwely, dillad, bwydydd, a defnyddio’r un cynnyrch bath a phowdr golchi hyd yn oed.Roedd pethau cyfarwydd, cyn belled a bo modd, yn helpu.

 

Rydym ni wedi dysgu y gallwch chi (ac fe wnaethom ni!) brynu cannoedd o lyfrau sy’n dweud beth i’w wneud / beth na ddylech ei wneud / sut i’w wneud / sut i beidio gwneud, ond does ganddynt ddim ateb i bob problem. Rydym wedi dysgu y byddwch chi yn gwybod yn reddfol beth sy’n iawn. Mae nifer o awgrymiadau (nifer ohonynt yn gwrthddweud ei gilydd!) ond mae’n rhaid i chi ddefnyddio’r cyfoeth o wybodaeth a gwneud yr hyn sy’n teimlo’n iawn i chi. Gofynnwch am gyngor gan ffrindiau, teulu, gweithwyr cymdeithasol a gallwch gymryd yr hyn rydych chi’n meddwl sy’n ddefnyddiol.

 

Mae’r teulu a ffrindiau wedi bod yn hynod gefnogol.Rydym wedi rhoi cais i’r llysoedd i gael mabwysiadu ein merch yn gyfreithiol, ac er mai ffurfioldeb yw hynny, ni allwn aros i gael gwybod i sicrwydd y bydd hi’n rhan o’n teulu ni am byth. Mae’n ffrindiau a’n teulu yn teimlo’r un fath.

 

Efallai nad yw ein merch wedi penderfynu’n iawn amdanom ni eto, ond rydym ni wedi penderfynu bod yn fam a thad ‘am byth’ gorau posibl iddi. Mae hi’n haeddu amynedd, cariad a’r ddealltwriaeth y gallwn ei roi iddi.

 

Mae mabwysiadu wedi bod yn brofiad gwerth chweil i ni – mae’r ddau ohonom yn cytuno mai dyma’r peth gorau a wnaethom erioed. Mae ein merch wedi dysgu cymaint i ni ag yr ydym ni’n ei ddysgu iddi hi.”

 

Elen