Plant

Mae Gwasanaeth Mabwysiadu Gogledd Cymru yn lleoli plant o bob oedran i’w mabwysiadu.Weithiau byddwn yn lleoli plant o grŵp oedran ieuengach, ond mae gwir angen rhieni i fabwysiadu ein plant dros bedair oed ac ein grwpiau o frodyr a chwiorydd, gan mai dyma’r plant sy’n aros hiraf am deuluoedd i’w mabwysiadu.

Rydym yn croesawu ceisiadau yn arbennig gan bobl allai ofalu am fwy nag un plentyn neu blant hŷn sy’n aros lleoliad mabwysiadu.

Mae nifer o’n plant wedi eu rhoi mewn gofal maeth ar hyn o bryd gyda’u brodyr a’u chwiorydd.Mae’n bwysig i ni geisio cadw’r brodyr a’r chwiorydd gyda’i gilydd er mwyn cynnal y cwlwm teuluol.

Mae nifer o blant sydd angen eu mabwysiadu wedi eu cam-drin, naill ai’n gorfforol neu’n rhywiol.Efallai y bydd eraill wedi eu hesgeuluso a heb dderbyn cariad neu ysgogiad.Bydd pob un ohonynt wedi profi newidiadau ac ansicrwydd.

Mae Adoption UK wedi cynhyrchu DVD sydd yn archwilio’r anawsterau y gallai plant a fabwysiadwyd ddod ar eu traws mewn lleoliad addysgol o ganlyniad gwahanu, colled a thrawma maent wedi eu profi yn eu bywydau cynnar.

http://www.adoptionuk.org/walescymru/education-video

Cyfarfod y Plant

Bethany, Connor a Nathan –

Mae gan Bethany a’i brodyr Connor a Nathan berthynas agos.Maen nhw’n Gymry gwyn ac wedi bod yn byw gyda’i gilydd mewn gofal maeth ers chwe mis yn dilyn pryderon am ddiffyg gofal oherwydd camddefnydd alcohol a thrais yn y cartref ymysg eu rhieni.Mae Bethany ar ei hôl hi gyda’i haddysg a’i datblygiad o’i chymharu â’i chyfoedion.Mae Bethany wedi derbyn cymorth i reoli ei theimladau a’i hemosiynau.Mae iechyd a datblygiad Connor wedi gwella yn ystod y cyfnod gyda’r gofalwyr maeth.Mae Nathan yn fabi hapus sy’n cyrraedd y cerrig milltir yn ei datblygiad.Maen nhw wedi byw gyda’u gofalwr maeth presennol ers chwe mis ac mae ganddynt berthynas dda gyda theulu eu gofalwr.Mae gan y plant dri o frodyr a chwiorydd hŷn yn byw yn rhywle arall a byddant yn cyfarfod â nhw wyneb yn wyneb unwaith y flwyddyn.Bydd cyswllt llythyr gyda’r rhieni genedigol unwaith y flwyddyn.

Chantelle

Mae Chantelle wedi byw gydag amryw o ofalwyr maeth gwahanol.Oherwydd y newidiadau hyn a’i phrofiadau yn y gorffennol, mae hi wedi meithrin strategaethau i’w hamddiffyn ei hun a gall fod yn hynod annibynnol ac am reoli pethau.

Declan

Mae Declan yn 5 oed ac wedi bod yn derbyn gofal gan ei ofalwyr maeth presennol ers 6 mis yn dilyn pryderon am ddiffyg gofal.Mae gan ei fam anabledd dysgu.Mae Declan yn poeni am ei fam ac mae wedi ei gweld yn rheolaidd tra bu’n byw mewn gofal maeth.Bydd cyswllt uniongyrchol gyda’i fam enedigol unwaith y flwyddyn.

Keiran

Mae Keiran yn 4 oed ac ef yw’r ieuengaf o’r 6 o frodyr a’r chwioryddbu Keiran yn dyst i ddeunydd rhywiol a gweithgareddau rhywiol.