Pwy sy’n gallu mabwysiadu?

Mae’n rhaid i chi fod yn 21 oed neu hŷn i fabwysiadu.Nid oes uchafswm oedran, cyn belled eich bod yn ddigon iach a bod gennych ddigon o egni, amser ac ymrwymiad i’w roi i blentyn.

Mae’n rhaid i chi fod yn byw ym Mhrydain, neu fod wedi preswylio’n arferol mewn rhan o Brydain ers o leiaf blwyddyn cyn y cais.

Ni ellir eich ystyried yn addas os ydych chi neu unrhyw aelod o’ch cartref wedi eich cyhuddo o droseddau difrifol megis troseddau yn erbyn plant, llofruddiaeth, troseddau rhyw difrifol neu dwyll difrifol.

Nid yw’n gwneud gwahaniaeth prun ai ydych chi’n briod, sengl neu’n byw gyda phartner.Os ydych mewn perthynas, mae gofyn iddi fod yn berthynas barhaol.Yn ddelfrydol, hoffem i gyplau fod wedi cydfyw am o leiaf 2 flynedd.

Nid yw eich rhywioldeb o bwys.

Efallai y bydd gennych anabledd. Gyda’n gilydd, fe edrychwn ar eich gallu i fodloni anghenion plentyn.

Gallech fod â phlant eich hun neu heb blant.Gall profiad blaenorol o ofalu am blentyn fod yn fantais ond nid yw’n hanfodol.

Nid oes angen i chi fod yn gyfoethog, nac yn berchen ar eich cartref eich hun er mwyn mabwysiadu, cyn belled â bod gennych ystafell spar i gynnig lle cyfforddus i blentyn a’ch bod yn gallu cynnal y plentyn yn ariannol.

Gallwch fod o unrhyw gefndir diwylliannol, ethnig, crefyddol neu gymdeithasol.

Mae rhai pobl yn gyndyn o holi am fabwysiadu gan eu bod yn teimlo na fyddant yn gymwys, ac maent yn diystyru eu siawns oherwydd straeon neu bethau maen nhw wedi eu clywed.Felly, byddem yn eich annog i siarad gyda ni yn gyntaf. Rydym yn fwy na pharod i drafod unrhyw bryderon neu amheuon gyda chi.