Y Broses Fabwysiadu

Os ydych yn meddwl am fabwysiadu neu’n ystyried o ddifrif? Cysylltwch â’r gwasanaeth ac fe gewch becyn gwybodaeth yn ogystal â ffurflen ymateb. Gallwch benderfynu wedyn a ydych am gofrestru eich diddordeb i fynd ymhellach.

Pan fyddwch chi’n barod, cwblhewch y ffurflen ymateb a’i dychwelyd i’r swyddfa a gallwn drefnu ymweliad cyntaf. Cynhelir yr ymweliad yn eich cartref er mwyn rhoi mwy o wybodaeth i chi am y broses fabwysiadu ac anghenion y plant sy’n aros i gael eu mabwysiadu yng Ngogledd Cymru.

Nesaf, gwahoddir chi i fynychu’r hyfforddiant paratoi i fabwysiadu gyda darpar fabwysiadwyr eraill er mwyn i chi gael syniad o’r hyn y mae mabwysiadu’n ei olygu heddiw, gan ddysgu mwy am anghenion y plant sy’n aros i gael eu mabwysiadu. Bydd o gymorth i chi archwilio’r hyn sydd gennych i’w gynnig.

Yn ôl y gyfraith mae angen proses asesu ffurfiol a bydd yn cael ei gwblhau gan eich gweithiwr cymdeithasol. Weithiau gelwir yr asesiad yn astudiaeth gartref.Bydd y gweithiwr cymdeithasol ddaw i’ch asesu yn ymweld â chi yn y cartref er mwyn trafod eich rhesymau dros fabwysiadu, y math o blentyn y gallech gynnig y gofal iddo/hi ac eich addasrwydd yn gyffredinol.

Bydd eich gweithiwr cymdeithasol yn ysgrifennu adroddiad i’w gyflwyno i banel mabwysiadu.Cewch wahoddiad i fynychu’r panel.Bydd y panel yn gwneud yr argymhelliad, ond Gwneuthurwr Penderfyniadau’r Asiantaeth fydd yn ei gymeradwyo.

Pan fydd cydweddiad yn cael ei wneud rhyngoch chi a’r plentyn, cewch fwy o wybodaeth am y plentyn neu’r plant, gan gynnwys cefndir y teulu, hanes eu blynyddoedd cynnar, pam rhoddwyd y plentyn mewn gofal, nodweddion y plentyn ac unrhyw anghenion arbennig sydd gan y plentyn.Pan fyddwch wedi penderfynu ar gydweddiad, byddwch yn mynychu panel cydweddu, fydd yn edrych a ydyn nhw’n argymell y cydweddiad neu beidio.Unwaith eto, Gwneuthurwr Penderfyniadau’r Asiantaeth fydd yn ei gymeradwyo.

Ar ôl lleiafswm o ddeg wythnos, gallwch wneud cais i’r llysoedd am orchymyn mabwysiadu.Dyma’r cam cyfreithiol olaf.Mae’n golygu y bydd y plentyn yn perthyn i chi’n gyfreithiol ac yn cymryd eich cyfenw.

Os hoffech ddarganfod mwy am fabwysiadu plentyn gysylltu â’n tîm fydd yn barod i’ch helpu neu lawrlwythwch ein llyfryn gwybodaeth Canllaw Gwybodaeth 2015