Llysrieni

Mabwysiadu gan Bartner y Rhiant

Nid tasg hawdd yn aml yw addasu i fyw fel llys-deulu. Mae’n bwysig bod llys-rieni’n meddwl yn ofalus a fydd mabwysiadu o fudd i’w teulu nhw.  Mae’n bwysig eich bod yn rhoi ystyriaeth i anghenion a theimladau eich plentyn/plant.

Mae mabwysiadu’n cynnig perthynas gyfreithiol barhaol i blentyn gyda’r rhiant mabwysiadu, a bydd hynny’n parhau ar hyd eu hoes.Mae’n golygu bod y rhiant genedigol preswyl a’i phartner yn rhannu cyfrifoldeb fel rhieni i’r plentyn.Nid oes hawl awtomatig i fabwysiadu ac nid yw hynny’n briodol i bob plentyn mewn llys-deulu.

Os ydych yn dymuno mabwysiadu plant eich partner fel y byddwch chi’n rhiant cyfreithiol iddynt ac yn rhannu cyfrifoldeb rhiant drostynt, gelwir hyn yn mabwysiadu gan bartner y rhiant.

Mae gan yr awdurdod lleol ddyletswydd i ymchwilio i’r amgylchiadau a pharatoi a chyflwyno adroddiad o’u darganfyddiadau i’r Llys.

Goblygiadau i Fabwysiadu gan Bartner y Rhiant

 • Os bydd llysblant yn cael eu mabwysiadu, nid yw’r gyfraith yn cydnabod wedyn fod gan y rhiant genedigol arall unrhyw gyfrifoldeb rhiant am y plentyn.  Hefyd, ni fydd gan hanner-brodyr a chwiorydd, neiniau a theidiau, modrybedd, ewythrod a chefndryd a chyfnitherod ar ochr y rhiant hwnnw berthynas gyfreithiol â’r plentyn.   Bydd eich plentyn wedi ei wahanu’n gyfreithiol oddi wrth un o’i rieni ef neu hi, ond hefyd oddi wrth ran fawr o deulu ehangach y rhiant hwnnw hefyd.  Gallai hyn beri dryswch neu ofid i’r plentyn ac yn amlwg, mae angen ystyried y peth yn ofalus.  Yn y blynyddoedd diweddar, mae pobl wedi dod yn fwy ymwybodol o bwysigrwydd  sicrhau fod plant yn gwybod am eu gwreiddiau.  Yn achos mabwysiadu gan bartner y rhiant, mae’n bwysig sicrhau hefyd, er y bydd cyswllt cyfreithiol wedi ei dorri, nad yw’r plentyn yn colli cysylltiad yn llwyr gyda’r rhiant arall a’i berthnasau ef neu hi.
 • Gall mabwysiadu greu teimlad yn y plentyn ei fod yn gorfod dewis rhwng gwahanol oedolion a phob un ohonynt yn bwysig iddo.Bydd hyn yn boenus ar y pryd a gall arwain at broblemau wrth iddynt dyfu’n hŷn.Gall y plentyn sydd wedi ei fabwysiadu gweld bai ar y rhiant neu lys-riant oherwydd ei fod yn colli’r rhiant genedigol arall.
 • Efallai y bydd mabwysiadu’n creu anfanteision ymarferol hefyd.Bydd plentyn a fabwysiedir yn colli unrhyw hawl i gael ei gynnal neu i etifeddu gan y rhiant genedigol arall neu deulu’r rhiant hwnnw (megis neiniau a theidiau).

Manteision Mabwysiadu gan Bartner y Rhiant

 • Caiff eich teulu ei gydnabod gan y gyfraith
 • Bydd gan bob aelod yr un cyfenw
 • Mae’r plant yn rhannu hawliau etifeddu gydag unrhyw blant eraill yn y teulu.

Dewisiadau eraill yn lle Mabwysiadu gan Bartner y Rhiant

Mae dewisiadau eraill yn hytrach na mabwysiadu gallai sicrhau lle’r plentyn yn y teulu’n fwy priodol.

 • Cytundeb Cyfrifoldeb Rhiant
 • Gorchymyn Cyfrifoldeb Rhiant
 • Gorchymyn Preswylio
 • Gorchymyn Gwarcheidwaid Arbennig
 • Newid enw drwy weithred newid enw

Pwy all wneud cais am Fabwysiadu gan Bartner y Rhiant?

Gallwch chi wneud cais am Fabwysiadu gan Bartner y Rhiant os yw’r meini prawf canlynol i gyd yn cael eu bodloni:

 • Mae’n rhaid i chi fod yn hŷn na 21 oed;
 • Nid oes raid i chi fod yn briod ond mae’n rhaid i chi fod yn byw gyda’r rhiant genedigol preswyl, mewn perthynas deuluol gadarn (mae Gwasanaeth Mabwysiadu Gogledd Cymru yn argymell lleiafswm o 2 flynedd)
 • Mae’n rhaid i chi fod yn byw gyda’r plentyn yn barhaus ers o leiaf 6 mis
 • Mae’n rhaid i chi fod wedi byw ar Ynysoedd Prydain neu fod wedi preswylio’n arferol am o leiaf 12 mis
 • Mae’n rhaid i’r plentyn fod o dan 18 oed ar adeg mae’r cais yn mynd i’r Llys.

Gwneud cais i Fabwysiadu gan Bartner y Rhiant?

 1.  Cysylltwch â’r gwasanaeth ac fe gewch becyn gwybodaeth yn ogystal â ffurflen ymateb.Gallwch benderfynu wedyn a ydych am gofrestru eich diddordeb i fynd ymhellach.
 2. Os ydych yn teimlo mai mabwysiadu yw’r dewis gorau i’ch teulu chi, llenwch y ffurflen ymateb ynghyd a llythyr ffurfiol yn rhoi gwybod am eich bwriad i fabwysiadu a dychwelwch nhw i’r swyddfa, ac yna fe drefnwn ymweliad cychwynnol.Cynhelir yr ymweliad yn eich cartref er mwyn rhoi mwy o wybodaeth i chi am y broses fabwysiadu.
 3.  Bydd angen i chi roi o leiaf tri mis o rybudd ysgrifenedig i Wasanaeth Mabwysiadu Gogledd Cymru am eich bwriad i wneud cais i’r Llys.
 4.  Bydd angen i chi gyflwyno eich cais i’r llys, a bydd y gost o ddeutu £200. Bydd y Llys yn gofyn am adroddiad ysgrifenedig gan Wasanaeth Mabwysiadu Gogledd Cymru.
 5. Bydd Gwasanaeth Mabwysiadu Gogledd Cymru yn ymchwilio i’ch addasrwydd i fod yn rhiant mabwysiadu i’r plentyn a phriodoldeb y mabwysiadu.
 6. Bydd Gwasanaeth Mabwysiadu Gogledd Cymru yn cyflwyno ein hadroddiad i’r Llys ynglŷn â’ch addasrwydd a phriodoldeb y mabwysiadu.
 7. Bydd y Llys yn ystyried eich cais ac adroddiad yr awdurdod lleol ac yn gwneud penderfyniad.

Os hoffech ddarganfod mwy am fabwysiadu gan Bartner y Rhiant,  gallwch gysylltu â’n tîm a fydd yn barod i’ch helpu.