Rhieni Genedigol

Gwybodaeth Mabwysiadu ar gyfer Rhieni a Pherthnasau Genedigol

Os ydych yn rhiant neu’n berthynas i’r plentyn sy’n cael ei fabwysiadu yna mae’r wybodaeth ganlynol ar eich cyfer chi.  Bydd yn nodi’r wybodaeth ynglŷn â mabwysiadu a beth mae’n ei olygu i chi a’ch teulu.

Mae Gwasanaeth Mabwysiadu Gogledd Cymru yn darparu gwasanaeth i rai sy’n ymwneud â mabwysiadu.  Gwyddwn fod colli plentyn trwy fabwysiadu yn debygol o gael effaith hyd oes arnoch chi a’ch teulu ac mae’n bwysig eich bod yn deall beth y mae mabwysiadu’n ei olygu.

Pan fydd yr Awdurdod Lleol yn cynllunio rhoi Plentyn i’w Fabwysiadu

Mae mabwysiadu yn ddull o ddarparu teulu parhaol newydd ar gyfer plentyn nad oes modd iddynt gael eu magu gan eu teulu genedigol.  Mae Gwasanaeth Mabwysiadu Gogledd Cymru yn Wasanaeth Mabwysiadu sy’n gweithio mewn partneriaeth gydag Awdurdodau Lleol yng Ngogledd Cymru, ein rôl yw canfod teuluoedd ar gyfer y plant ac asesu rhieni sydd am fabwysiadu.

Mae’r Awdurdodau Lleol y byddwn yn gweithio gyda hwy wedi’u cofrestru’n gyfreithiol fel Asiantaeth Fabwysiadu i gymeradwyo rhieni sydd am fabwysiadu a pharu plant gyda theuluoedd newydd.  Mae’r Awdurdod Lleol yn creu cynllun i’r plentyn gael ei fabwysiadu a bydd y Llys yn cytuno i lunio gorchymyn mabwysiadu.

Mae’r gorchymyn mabwysiadu yn terfynu perthynas gyfreithiol y plentyn gyda’r teulu genedigol ac yn rhoi cyfrifoldeb cyfreithiol i’r rhieni sy’n mabwysiadu ar gyfer y plentyn/ plant.

Cyn y gellir trefnu i fabwysiadu mae’n ofynnol i’r Awdurdod Lleol, yn ôl cyfraith, ofyn am lawer o wybodaeth amdanoch chi a’ch plentyn.  Mae’r wybodaeth hon yn bersonol a bydd yn cael ei drin yn gyfrinachol; fodd bynnag mae rhai amgylchiadau lle y bydd angen i’r awdurdod lleol rannu gwybodaeth benodol gydag eraill.  Pan fo modd, bydd amgylchiadau o’r fath yn cael eu hegluro i chi.

Mae angen yr holl wybodaeth er mwyn i ni gael dealltwriaeth a gwybodaeth am eich plentyn a’ch teulu.  Felly gallwch cefnogi eich plentyn trwy gytuno i ddarparu cymaint o wybodaeth â phosibl amdanoch chi a’ch teulu.

Mae’r gyfraith yn ei gwneud yn ofynnol i Asiantaethau Mabwysiadu a Llysoedd i sicrhau eu bod yn rhoi lles hirdymor y plentyn yn gyntaf wrth lunio penderfyniadau ynglŷn â mabwysiadu.

Eich Hawliau fel Rhieni Genedigol

Fel rhiant genedigol y plentyn os oes gennych unrhyw bryderon, amheuon neu gwestiynau bydd gweithiwr cymdeithasol eich plentyn yn ceisio eich cynorthwyo gymaint â phosibl.  Dylech siarad gyda’ch cyfreithiwr hefyd os oes gennych un.  Efallai y bydd yn ddefnyddiol trafod pethau gyda’ch teulu a’ch ffrindiau.

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf mae nifer o sefydliadau annibynnol wedi’u sefydlu i gynnig cyngor a chefnogaeth i unigolion yn eich sefyllfa. Am rhagor o wybodaeth cysylltwch â’n tîm a fydd yn fodlon darparu mwy o wybodaeth i chi.

Dewis Teulu ar gyfer eich Plentyn

Mae’r gyfraith yn ei gwneud yn ofynnol i Asiantaethau Mabwysiadu gwblhau ymholiadau trylwyr ynglŷn â theuluoedd sy’n dymuno mabwysiadu.  Mae’r holl unigolion sy’n dymuno mabwysiadu yn derbyn hyfforddiant ac asesiadau maith gan yr Asiantaeth ac mae’n rhaid eu hargymell gan Banel Mabwysiadu cyn y gellir eu hystyried i fabwysiadu.

Gofynnir am lawer o wybodaeth ganddynt amdanynt eu hunain a chefndir eu teulu, bwriad hyn yw sicrhau eu bod yn deuluoedd addas i ofalu am eich plant.

Pan fydd gweithiwr cymdeithasol eich plentyn yn chwilio am deulu, byddant yn dewis un am eu bod yn credu y gallant ddiwallu anghenion eich plentyn.   Lles hirdymor eich plentyn yw’r ystyriaeth gyntaf a ni osodir eich plentyn gydag unrhyw un nes y credir bod y teulu cywir ar gael.

Cyswllt

Wrth gynllunio trefniadau mabwysiadu ar gyfer plant, rhoddir ystyriaeth i ba gyswllt, os o gwbl, fydd rhwng y plentyn a’u teulu genedigol.  Mae’r trefniadau cyswllt a drefnir yn wahanol ar gyfer pob teulu.

Mae dau fath gwahanol o gyswllt.  Cyswllt uniongyrchol (wyneb yn wyneb) neu gyswllt anuniongyrchol (cyfnewid gwybodaeth ysgrifenedig)

Cyswllt Anuniongyrchol

Cyswllt trwy lythyr sy’n cael ei drefnu gan y Cydlynydd Cyswllt yn y Gwasanaeth Mabwysiadu neu

Cyswllt Uniongyrchol

Cyswllt wyneb yn wyneb rhwng y teulu genedigol a’r plentyn.  Mae hyn hefyd yn cael ei drefnu gan y Cydlynydd Cyswllt yn y Gwasanaeth Mabwysiadu.

Bydd trefniadau cyswllt yn cael eu trafod gyda’r gweithiwr cymdeithasol a gwneir penderfyniadau ynglŷn â’r hyn sydd orau ar gyfer pawb.

Os ydych yn dymuno derbyn rhagor o wybodaeth ynglŷn â Mabwysiadu cysylltwch â

Gwasanaeth Mabwysiadu Gogledd Cymru
Stryt y Lampint
Wrecsam
LL11 1AR